Aktualności

𝐎𝐬́𝐰𝐢𝐚𝐝𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞 BS 𝐰𝐨𝐛𝐞𝐜 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐩𝐮𝐥𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐰 𝐬𝐨𝐧𝐝𝐚𝐳̇𝐮 𝐰𝐲𝐛𝐨𝐫𝐜𝐳𝐲𝐦 𝐝𝐨𝐤𝐨𝐧𝐚𝐧𝐲𝐦 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐳 𝐑𝐮𝐜𝐡 𝐒𝐚𝐦𝐨𝐫𝐳𝐚̨𝐝𝐨𝐰𝐲 „𝐓𝐚𝐤! 𝐝𝐥𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢”

𝐎𝐬́𝐰𝐢𝐚𝐝𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞 BS 𝐰𝐨𝐛𝐞𝐜 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐩𝐮𝐥𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐰 𝐬𝐨𝐧𝐝𝐚𝐳̇𝐮 𝐰𝐲𝐛𝐨𝐫𝐜𝐳𝐲𝐦 𝐝𝐨𝐤𝐨𝐧𝐚𝐧𝐲𝐦 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐳 𝐑𝐮𝐜𝐡 𝐒𝐚𝐦𝐨𝐫𝐳𝐚̨𝐝𝐨𝐰𝐲 „𝐓𝐚𝐤! 𝐝𝐥𝐚 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢”

𝐎𝐬́𝐰𝐢𝐚𝐝𝐜𝐳𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐁𝐞𝐳𝐩𝐚𝐫𝐭𝐲𝐣𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐒𝐚𝐦𝐨𝐫𝐳𝐚̨𝐝𝐨𝐰𝐜𝐨́𝐰 𝐰𝐨𝐛𝐞𝐜 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐩𝐮𝐥𝐚𝐜𝐣𝐢 𝐰 𝐬𝐨𝐧𝐝𝐚𝐳̇𝐮 𝐰𝐲𝐛𝐨𝐫𝐜𝐳𝐲𝐦 𝐝𝐨𝐤𝐨𝐧𝐚𝐧𝐲𝐦 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐳…