Regulamin strony

Regulamin portalu bezpartyjnisamorzadowcy.pl

§ 1

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Portal – portal bezpartyjnisamorzadowcy.pl

2. Administrator – jako Administratora należy rozumieć Administratora i Wydawcę Portalu oraz Administratora Danych osobowych, którym jest partia Bezpartyjni Samorządowcy- Łączy nas Polska z siedzibą w Lubinie 59-300, ul. Kresowa 13c/1 , email: media@bezpartyjnisamorzadowcy.pl

3. Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z portalu w celach informacyjnych.

4. „Cookies” (ciasteczka) to niewielkie pliki danych w szczególności pliki tekstowe, wysyłane przez Portal i zapisywane na komputerze Użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer. Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych, marketingowych oraz w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika, np. zapamiętania logowania do Portalu czy zapamiętania odwiedzanych stron. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

§ 2

1. Administrator danych osobowych Użytkownika odpowiada za wykorzystanie danych osobowych w sposób bezpieczny, zgodny z warunkami określonymi w Regulaminie i obowiązującymi przepisami w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”.

2. Dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem RODO oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (“osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

3. Cel wykorzystania przez Administratora danych osobowych:

• zapewnienie dostępu do ogłoszeń i aktualności na portalu,

• wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych,

• udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami,

• zapewnienie bezpieczeństwa sieci zgodnie z przepisami prawa;

• wykrywania nadużyć i zapobiegania im, a w przypadku dochodzenia przez Administratora roszczeń lub zawiadamiania właściwych organów,

• tworzenia zestawień, analiz na potrzeby Administratora, obejmuje między innymi badania marketingowe, prace rozwojowe w systemach informatycznych,

• wsparcia obsługi, w tym poprzez informowanie o awariach,

• usług marketingowych w zakresie informowania użytkowników o nowościach publikowanych na portalu oraz wysłanie Użytkownikom informacji handlowych i komercyjnych.

4. W wskazanych w pkt. 3 celach Administrator będzie dokonywał profilowania, czyli zautomatyzowanej analizy danych osobowych Użytkowników.

5. Po wyrażeniu zgody na wykorzystywanie swoich danych osobowych, treść tej zgody będzie określać, w jakim celu będą przetwarzane dane osobowe.

6. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego Użytkownik przekazuje następujące dane osobowe: imię, nazwisko, email, i potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.

7. Administrator może dodatkowo poprosić o zgodę opcjonalną na przetwarzanie danych osobowych, które nie mają wpływu na korzystanie z portalu.

8. Administrator ma prawo do przekazania danych osobowych Użytkowników podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, uczestniczących wykonywaniu w jego imieniu czynności:

• autoryzacji Użytkownika na Portalu,

• innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży usług Administratora lub organizacji akcji marketingowych,

• podmiotom świadczącym Administratorowi usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, agencjom badawczym działającym na zlecenie Administratora,

• podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów dokonanych płatności,

• podmiotom nabywającym wierzytelności Administratora w przypadku braku zapłaty w wymaganym terminie,

• podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych,

• w przypadku dokonywanych płatności za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, do uzyskania informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji Użytkownicy dokonali zapłaty. Powyższe dane będą przetwarzane w celu sprawdzenia poprawnej zapłaty,

• w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń Administratora.

9. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia w zakresie danych osobowych:

• sprostowanie lub zmiany (poprawienie) danych osobowych,

• usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na portalu,

• ograniczenie przetwarzania danych osobowych stosownie do złożonego wniosku,

• dostęp do danych osobowych w tym uzyskanie informacji o przetwarzanych przez Administratora danych osobowych oraz o kopię tych danych,

• przeniesienie danych osobowych do innego administratora danych osobowych zgodnie z treścią art. 20 Rozporządzenia Rodo

10. Z uprawnień określonych w pkt. 9 Użytkownik ma prawo skorzystać, składając wniosek do partii Bezpartyjni Samorządowcy- Łączy nas Polska z siedzibą w Lubinie 59-300, ul. Kresowa 13c/1. W celu potwierdzenia uprawnienia Użytkownika do złożenia powyższego wniosku Administrator ma prawo prosić o podanie dodatkowych informacji. Zakres każdego uprawnienia wskazanego w pkt. 9 wynika z przepisów prawa a prawo do skorzystania z uprawnienia zależeć będzie między innymi od podstawy prawnej wykorzystywania przez Administratora danych osobowych oraz od celu ich przetwarzania.

11. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby marketingu. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych użytkownikowi we wskazanym celu.

12. Każdy Użytkownik ma prawo w dowolnym czasie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy.

13. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez Użytkownika oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie w zakresie określonym zgodą.

14. Zaakceptowanie wypełnionego formularza rejestracyjnego oraz zgody na przetwarzanie danych przez Użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez Administratora w celach statystycznych i marketingowych.

15. Poprzez wysłanie zgłoszenia do Komisji Wyborczej Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych osobowych w nim zawartych.

16. Nie istnieje możliwości korzystania ze wszystkich usług Portalu anonimowo ani z wykorzystaniem pseudonimu, ponieważ realizacja wszystkich usług ze względów technicznych nie może nastąpić bez znajomości danych osobowych użytkownika.

§ 5

Użytkownik zobowiązany jest:

•   do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi, zasadami współżycia społecznego i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu;

•   do posługiwania się prawdziwymi, tj. zgodnymi ze stanem faktycznym i prawnym danymi, w tym danymi osobowymi;

•   do posługiwania się danymi, w tym danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo do posługiwania się nimi;

•   niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami, a także naruszających dobra osobiste innych Użytkowników, osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy albo innych Użytkowników lub osób trzecich;

•   nieudostępniania danych dostępowych do portalu osobom trzecim.

§ 6

1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje Portal.

2. Użytkownik zamieszczając na portalu materiały komentarze i ogłoszenia oraz materiały tekstowe, audiowizualne i fotografie, oświadcza, iż posiada prawa do ich publikacji.

3. Użytkownik, poprzez zamieszczenie na Portalu wpisów, komentarzy, materiałów tekstowych, audiowizualnych i fotografii, udziela Administratorowi wyłącznej licencji i nieograniczonej w czasie oraz nieodpłatnej na następujących polach eksploatacji: wykorzystywanie, utrwalanie, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w każdym miejscu i czasie. Udzielenie licencji powoduje, że Użytkownik nie będzie dochodził żadnych roszczeń od Administratora z tego tytułu.

4. Administrator zastrzega prawo do zmiany lub skracania tytułów tekstów publikowanych na stronie głównej Portalu na co Użytkownik wyraża zgodę.

§ 7

1. Administrator zastrzega możliwość czasowej niedostępności całości bądź części Serwisu z przyczyn technicznych, w szczególności związanych z konserwacją lub wprowadzaniem zmian. Administrator dołoży wszelkich starań, aby ta niedostępność była możliwie najmniej uciążliwa dla Użytkownika i nie spowodowała obniżenia jakości świadczonej Usługi.

2. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić należyte świadczenie Usługi w sposób stały i nieprzerywany.

§ 8

1. Administrator zastrzega sobie prawo do likwidacji wirtualnej wizytówki Użytkownika Portalu jeśli uzna to za uzasadnione, w szczególności w przypadku wykorzystywania Portalu niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu.

2. Administrator nie ma obowiązku sprawdzania treści umieszczonych przez Użytkownika na forum lub blogu. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, lub z własnej inicjatywy gdy treść będzie o charakterze bezprawnym, Administrator ma prawo uniemożliwienia dostępu do tych treści oraz zastosowania środków regulaminowych w tym do usunięcia tych treści z portalu.

§ 9

Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania do Użytkowników, którzy wyrazili stosowną zgodę za pomocą poczty elektronicznej treści informacyjnych i reklamowych pochodzących z Portalu oraz podmiotów współpracujących.

§ 10

1. Korzystanie z Portalu jest bezpłatne, z wyjątkiem części usług reklamowych.

2. Użytkownik może ujawnić swoje dane osobowe dla osób trzecich albo korzystać z portalu anonimowo lub pod pseudonimem, zastrzegając swoje dane do wiadomości Administratora.

3. Użytkownik ponosi odpowiedzialność prawną za treści umieszczone na forum lub blogu.

4. Użytkownikowi nie wolno umieszczać na forum lub blogu treści o charakterze bezprawnym. Treści te nie mogą w szczególności:

• naruszać praw autorskich, innych praw na dobrach niematerialnych ani dóbr osobistych,

• naruszać zasad współżycia społecznego ani dobrych obyczajów, • stanowić bezpośredniej lub ukrytej formy reklamy lub promocji produktów bądź usług.

5) W przypadku naruszenia Regulaminu przez Użytkownika w zależności od charakteru, rozmiaru i stopnia naruszenia Regulaminu, Administrator ma prawo:

• tymczasowo lub definitywnie usunąć treści umieszczone przez Użytkownika na Portalu;

• zablokować Konto Użytkownika do czasu wyjaśnienia sprawy;

• zablokować Konto Użytkownika na czas nieokreślony;

• skasować Konto Użytkownika

6. Użytkownik ma prawo w każdej chwili zlikwidować Konto Użytkownika.

7. Kopiowanie, powielanie lub wykorzystywanie bez zgody autorów i Administratora treści umieszczonych na forum i blogach oraz Materiałów Prasowych jest zakazane i podlega sankcjom prawnym, zgodnie z ustawą z dn. 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.), z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powyższej ustawie.

8. Ogłoszenia drobne w portalu są płatne oraz bezpłatne, cennik ogłoszeń jest dostępny pod adresem . Operatorem systemu opłat przelewy24 jest Usługodawca.

9. Wizytówki w katalogu firm i usług są bezpłatne.

10. Wirtualna wizytówka użytkownika portalu zakładana jest automatycznie po zapoznaniu się przez użytkownika z niniejszym regulaminem, jego akceptacją i wypełnieniem formularza rejestracyjnego.

11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane ujawnione przez użytkownika w swojej wizytówce lub blogu, w szczególności imię i nazwisko, adres, numery telefonów lub komunikatorów internetowych. Ujawnienie powyższych danych jest dobrowolne, zaś użycie ich przez osoby trzecie nie będzie stanowiło podstawy do roszczeń wobec Administratora.

§ 11

Postępowanie reklamacyjne

1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w kwestiach związanych z korzystaniem z Portalu drogą elektroniczną na adres e-mail Administratora  lub pisemnie wysyłając podanie na adres Administrtora.

2. Przedmiotem reklamacji jest wykonanie przez Administratora Usługi, niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

3. Każda osoba korzystająca z Portalu ma prawo złożyć reklamację, jeżeli uzna, że treści umieszczone na Portalu nie spełniają warunków określonych przepisami prawa lub Regulaminem.

4. Reklamacja winna zawierać wskazanie Usługobiorcy, miejsce zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń.

5. Jeżeli reklamacja wymaga uzupełnienia Administrator zwraca się do Usługobiorcy z prośbą o podanie szczegółów świadczonej usługi.

6. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

7. Administrator ma prawo wystąpić do wnioskodawcy o wyjaśnienia lub podanie dodatkowych informacji, jeżeli są one niezbędne do identyfikacji autora reklamacji albo zweryfikowania jej zasadności. W takim przypadku termin określony w ust. 5 biegnie od dnia ich przekazania przez wnioskodawcę.

8. W przypadku niemożności załatwienia reklamacji w powyższym terminie Administrator informuje o tym Usługobiorcę podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego oraz Rozporządzenie RODO.

2. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik ma prawo do likwidacji Konta Użytkownika.

3. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące z datą określoną w zmianie Regulaminu.

4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie i obowiązują od dnia 25 maja 2018 r.

Kontakt z nami
SEKRETARIAT
+48 607 061 185
media@bezpartyjnisamorzadowcy.pl

 

© 2024 KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”