A. Rutkowska: Bezpartyjni Samorządowcy frontem do przedsiębiorców

W programie Bezpartyjnych Samorządowców dużo uwagi poświęcamy przedsiębiorcom. Uważamy, że interesy przedsiębiorców nie są dziś reprezentowane. Potrzebny jest powszechny samorząd gospodarczy jako wyraz instytucjonalnej konsolidacji przedsiębiorców, głownie mikro, małych i średnich. Konieczne jest publiczno-prawne upodmiotowienie społeczności przedsiębiorców i włączenie ich w innowacyjny rozwój Polski, oparty na wykorzystaniu miejscowych zasobów oraz udział w projektach pomocowych Unii Europejskiej. Chcemy uwolnić przedsiębiorczość, obniżając podatki i inne nałożone na nich daniny a uda nam się obniżyć podatki, ponieważ zmniejszymy wydatki państwa. Postawimy na kompetencje przyszłości, z naciskiem na ekonomię i finanse. Wprowadzimy elastyczny system pracy dla przedsiębiorczych rodziców. Rozwiniemy system finansowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystamy finansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, aby unowocześnić gospodarkę i nadać jej szybszy bieg rozwoju. Dotrzemy z informacją do lokalnych środowisk, bezpośrednio do przedsiębiorców, gdyż znamy ich i spotykamy się z nimi na co dzień.

POTRZEBNE SĄ SKALOWALNE BIZNESY

Postawimy na innowacje, które mają zdolność generowania skalowalnych biznesów. W tym celu wykorzystamy mechanizmy finansowania rozwoju nowoczesnej gospodarki z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy finansowej, która powoli startuje na polskim rynku. Będziemy wspierać przedsiębiorców we wdrażaniu innowacji, ekoinnowacji, projektów mających na celu zwiększenie potencjału w zakresie wdrażania wyników prowadzonych przez nich badań, wykorzystywania przez firmy zaawansowanych technologii, stymulowania wzrostu konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, rozwijania umiejętności na rzecz inteligentnych specjalizacji, transformacji przemysłowej i przedsiębiorczości, a także transformacji gospodarki w kierunku Przemysłu 4.0 oraz zielonych technologii. Stworzymy ekosystemy i platformy współpracy, które umożliwią powstawanie na rynku dobrych i dopracowanych projektów, mających szansę na szybką i skuteczna realizację dzięki sieci wspierających partnerów.

AGROBIZNES MUSI SIĘ OPŁACAĆ

Duży strumień finansowania ze wsparciem bezzwrotnych dotacji unijnych popłynie także na obszary wiejskie. To szansa dla rolników, mikro, małych, średnich lub dużych przedsiębiorstw (wytwarzające pasze wolne od GMO) działających w obszarze rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz świadczących usługi w sektorze rolnym lub leśnym. Chcemy im pomóc w osiąganiu godziwych dochodów, zwiększaniu bezpieczeństwa żywnościowego, zorientowania na rynek i konkurencyjność, w tym głównie poprzez technologię i cyfryzację, przyczynianiu się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także do zrównoważonej produkcji energii i wspierania ich zrównoważonego rozwoju. Trzeba stworzyć prosty, transparentny i przynoszący mierzalne efekty system dystrybucji tych środków, który realnie przyczyni się do rozwoju agrobiznesu. Procedury muszą być proste, a dokumenty łatwe do wypełnienia. Pomoc państwa w tym zakresie musi być szybka i profesjonalna.

KONIECZNA JEST MĄDRA DYSTRYBUCJA ŚRODKÓW UNIJNYCH

Na realizację wszystkich programów unijnych dla Polski przewidziane jest 76 mld euro, czyli prawie 350 mld zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone m.in. na:

 • ochronę zdrowia,
 • infrastrukturę,
 • poprawę klimatu,
 • zwiększenie konkurencyjności gospodarki.

W unijnej perspektywie finansowej 2021-2027 Polska będzie największym beneficjentem polityki spójności spośród wszystkich państw Unii Europejskiej. Trzeba mądrze i skutecznie te środki alokować, głównie na inwestycje i wiedzę, które ułatwią Polakom tworzyć i rozwijać biznesy, a także dadzą im szansę wygrywania konkurencji na rynkach globalnych.

W ramach programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki aż 36 mld zł sfinansuje takie cele jak projekty badawczo-rozwojowe, innowacyjne i zwiększające konkurencyjność gospodarki. Z programu FENG skorzystać może 17,6 tys. przedsiębiorstw. Utworzonych może zostać 14,5 tys. miejsc pracy.

Prawie 19 mld zł zasili program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie pracowników i pracodawców na zmieniającym się rynku pracy, edukację, zdrowie, opiekę nad dziećmi i większą dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami. Wsparcie z programu FERS przewiduje m.in.:

 • udzielenie 6,9 tys. pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • przyznanie ponad 16 tys. pożyczek na podnoszenie kompetencji osób dorosłych z możliwością częściowego umorzenia,
 • objęcie kształceniem i szkoleniem podyplomowym 140,7 tys. przedstawicieli różnych zawodów medycznych.

SKUTECZNY SYSTEM WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCÓW Z UDZIAŁEM SAMORZĄDÓW

System wsparcia przedsiębiorczości powinien być zdecentralizowany, powinny być włączone w jego realizację samorządy lokalne i o to właśnie będziemy walczyć w parlamencie. Jako samorządowcy, będący blisko przedsiębiorców, widzimy konieczność oparcia systemu wdrażania programów unijnych na instytucjach lokalnych, włączenia samorządów we wsparcie w pozyskiwaniu wszystkich dostępnych dla nich dotacji unijnych, tym bardziej, że samorządy lokalne mogą uzupełnić ten system o wypracowane przez lata rozwiązania, sformułowane w formie kilku rekomendacji:

 • tworzenie przyjaznego otoczenia biznesowego: samorząd lokalny powinien wpływać na regulacje i procedury administracyjne, aby uprościć proces zakładania i prowadzenia firm, może to obejmować przyspieszenie procesów związanych z uzyskiwaniem pozwoleń, uproszczenie biurokracji i zmniejszenie obciążeń administracyjnych,
 • inwestycje w infrastrukturę: samorządy powinny inwestować w rozwój infrastruktury, takie jak drogi, mosty, sieci telekomunikacyjne czy przestrzenie biznesowe, ponieważ dobra infrastruktura przyciąga firmy, ułatwia dostęp do rynków i sprzyja rozwojowi lokalnej gospodarki,
 • promocję lokalnych inwestycji: samorządy powinny aktywnie promować swoje obszary jako atrakcyjne lokalizacje inwestycyjne – może to obejmować kampanie marketingowe, udział w targach i wystawach, a także zapewnienie informacji o dostępnych wsparciach finansowych czy ulgach podatkowych,
 • bezpośrednie wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw: samorządy powinny wprowadzać programy szkoleniowe, doradcze oraz tworzyć mechanizmy dostępu do finansowania dla lokalnych firm,
 • partnerstwo publiczno-prywatne: współpraca samorządu z sektorem prywatnym może obejmować partnerstwa w zakresie konkretnych projektów, takich jak rozwój obszarów przemysłowych, budowa obiektów sportowych czy renowacja zabytków,
 • rozwój klastrów i sieci biznesowych: samorządy powinny wspierać tworzenie klastrów przemysłowych, które skupiają firmy związane z daną branżą, gdyż to sprzyja wymianie wiedzy, innowacjom i wzajemnej współpracy,
 • tworzenie lokalnych inkubatorów przedsiębiorczości: oferujących swoją osobowość prawną tym, którzy mają pomysł na firmę, ale nie mają środków lub wiedzy umożliwiających prowadzenie własnej działalności gospodarczej,
 • edukację i szkolenia: samorządy powinny inwestować w system edukacji, który dostarcza umiejętności odpowiadające potrzebom lokalnych przedsiębiorstw, co może pomóc w zapewnieniu zasobów ludzkich odpowiednich dla lokalnej gospodarki,
 • rozwój turystyki i kultury: działania na rzecz rozwoju turystyki i kultury przyciągają inwestorów i firmy związane z tą dziedziną, przynosząc korzyści gospodarcze oraz wzmocnienie lokalnej tożsamości,
 • dialog i konsultacje: ważne jest, aby samorząd utrzymywał otwarty dialog z lokalnymi przedsiębiorcami, gdyż  regularne konsultacje pomagają zrozumieć ich potrzeby i wyzwania oraz dostosować działania samorządu do realnych potrzeb biznesu,
 • zrównoważony rozwój: współpraca powinna uwzględniać zrównoważony rozwój, dbając o równowagę między aspektami ekonomicznymi, społecznymi i środowiskowymi.

Relacje zachodzące na linii biznes-samorząd mogą w znaczący sposób wpływać na obie strony. Żyjemy w dynamicznie zmieniającym się świecie, nie tylko ze względu na wszechobecną technologię, ale także ze względu na zmiany w sposobie komunikowania się. Archaiczny podział na „MY samorząd” i „ONI przedsiębiorcy” odchodzi w zapomnienie. Ten sztuczny podział jest zastępowany przez nowoczesną komunikację opartą o partnerskie relacje. Współpraca biznesu i lokalnych władz powinna budować poczucie wspólnoty interesów, która bezpośrednio przedkłada się na rozwój zarówno regionu, jak i przedsiębiorczości. Równorzędne traktowanie podmiotów oraz komunikacja oparta na partnerskich relacjach w znacznym stopniu przyczynia się nie tylko do realizacji zakładanych celów, ale także do skrócenia czasu czy zwielokrotniania zysków dla obu stron. Transparentne działania i otwarta komunikacja budują zarówno przedsiębiorczość, jak lokalne społeczności.

Aleksandra Rutkowska

Kontakt z nami
SEKRETARIAT
+48 607 061 185
media@bezpartyjnisamorzadowcy.pl

 

© 2024 KW Stowarzyszenie „Bezpartyjni Samorządowcy”