dr M. Woch: nieuzasadnione odrzucanie wniosków przedsiębiorców

Dr. n. pr. Marek Woch – Sekretarz Federacji Bezpartyjni i Samorządowcy

Finał prac w Sejmie RP i Senacie RP odnośnie zmian przepisów w zakresie nieuzasadnionego odrzucania wniosków przedsiębiorców ubiegających się o wsparcie przeznaczone dla branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19. Intencją proponowanych zmian było to, aby pomoc otrzymywali przedsiębiorcy, którzy rzeczywiście wykonywali dany rodzaj działalności i ponieśli straty, a nie w oparciu o odgórnie narzucone kody PKD.

Zaproponowane rozwiązania miały na celu objęcie pomocą wszystkich przedsiębiorców, którzy faktycznie wykonują rodzaj działalności gospodarczej uprawniający wedle zamierzeń Ustawodawcy do otrzymania szczególnego wsparcia, w tym także tych, którzy nie mogą wykazać swojego prawa poprzez odwołanie się do rejestru REGON.Przyjęcie tych poprawek było konieczne, ponieważ urzędy rozpatrując wnioski przedsiębiorców o wsparcie, kierują się literalną wykładnią przepisów, uzależniając przyznanie pomocy wyłącznie od posiadania tzw. wiodącego numeru PKD.

Jeszcze na etapie prac legislacyjnych w Sejmie RP, w piśmie z 17 maja 2021 r.Rzecznik MŚP Adam Abramowicz wystąpił z wnioskiem o uwzględnienie przedmiotowych postulatów w ustawie nowelizującej. Niestety zgłoszone w tym zakresie poprawki przez Posła na Sejm RP Pawła Borysa zostały odrzucone na etapie prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.

Wobec tego Rzecznik MŚP wystąpił z opinią o przyjęcie postulowanych rozwiązań przez Senat RP, gdzie poprawki zgłoszone przez Senatorów RP Adama Szejnfelda, Krzysztofa Kwiatkowskiego, Jacka Burego dotyczyły m.in. tzw. sklepików szkolnych oraz wprowadzenia możliwości zaskarżenia odmawiających wsparcia rozstrzygnięć przez dyrektorów wojewódzkich urzędów pracy i starostów zostały przyjęte w Komisji Gospodarki Narodowej i innowacyjności 18 czerwca 2021 r. Nie było jednak zgłoszonych poprawek dotyczących pomocy dla wszystkich przedsiębiorców, którzy faktycznie wykonują rodzaj działalności gospodarczej.

Jednak podczas prac Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 22 czerwca 2021 r., Sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Andrzej Gut-Mostowy przedstawił stanowisko rządu do poprawek odnoszących się do sklepików szkolnych (w zakresie poszerzenia pomocy nie w oparciu o kody PKD) oraz dwuinstancyjności, jako negatywne. Większość komisji także nie zagłosowała za zmianami zaproponowanymi przez Senat RP.

Proponowane poprawki są istotne, ponieważ należy także zauważyć, że w najnowszym orzecznictwie polskich sądów powszechnych i administracyjnych wskazuje się, że językowy rezultat wykładni przepisów prowadzi do wypaczenia celów ustawy, jakimi było przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym rozprzestrzeniania się COVID-19, w tym wsparcie najbardziej poszkodowanych przedsiębiorców działających w branżach, które znalazły się w trudnej sytuacji w związku z wprowadzonymi obostrzeniami. Sądy często uwzględniają skargi przedsiębiorców na decyzje odmawiające im wsparcia, wskazując w uzasadnieniach swoich wyroków, że dla ustalenia prawa przedsiębiorcy do otrzymania pomocy istotne jest ustalenie, jaką działalność przedsiębiorca faktycznie prowadził, a nie jaki rodzaj działalności figurował w danych zawartych w rejestrze REGON, których to danych organ nie może przyjmować bezkrytycznie.

Ustawa została uchwalona na pos. nr 33 dnia 24 czerwca 2021 r. a 25 czerwca 2021 r. przekazana do podpisu Prezydentowi RP.

Dr. n. pr. Marek Woch – Sekretarz Federacji Bezpartyjni i Samorządowcy

Podobne wpisy