dr M. Woch: Jest szansa, że norki ujdą z życiem w czasie zwalczania SARS-CoV-2

Dr n. pr. Marek Woch – sekretarz Ogólnopolskiej Federacji Bezpartyjni i Samorządowcy

Jest szansa, że norki ujdą z życiem w czasie zwalczania SARS-CoV-2

Proponuje się zmianę rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zwalczania SARS-CoV-2 u norek (Dz. U. poz. 2302) w zakresie postępowania w przypadku stwierdzenia choroby w gospodarstwie hodowlanym. Do tej pory Powiatowy Lekarz Weterynarii mógł wydawać obligatoryjny nakaz niezwłocznego zabicia wszystkich zwierząt w takim gospodarstwie.

Jest szansa, że ten restrykcyjny i nieodwracalny w swych skutkach przepis zostanie wkrótce zmieniony. W proponowanym brzmieniu – Powiatowy lekarz weterynarii w przypadku stwierdzenia w gospodarstwie choroby będzie mógł, jak do tej pory – wydać nakaz zabicia zwierząt albo objęć wszystkie norki kwarantanną (rozumianą jako odosobnienie, strzeżenie oraz obserwację) do czasu uzyskania wyników przeprowadzonych badań.

Warto zwrócić uwagę, że metody zwalczania zakażenia SARS-CoV- 2 u norek nie są zharmonizowane. Kilka państw członkowskich UE (np. Włochy, Litwa, Łotwa, Grecja, Hiszpania i Szwecja), a także państw trzecich takich jak USA i Kanada, stosuje aktualnie metodę kwarantanny w odniesieniu do zakażonych norek. Jak dotąd nie są znane doniesienia dotyczące wystąpienia zagrożeń epidemiologicznych i epizootycznych z tego tytułu w ww. państwach.

W opinii Głównego Lekarza Weterynarii, uwzględniając aktualną sytuację epizootyczną i epidemiczną w kontekście SARS-CoV-2, kwarantanna norek w ognisku choroby, może być aktualnie dopuszczona na terytorium Polsi, stanowiąc alternatywę dla dotychczasowych rozwiązań polegających na konieczności zabicia wszystkich norek w ognisku choroby. Decyzja o życiu tych zwierząt spoczywać będzie w rękach Powiatowego Lekarza Weterynarii.


Wejście w życie zmiany rozporządzenia planowane jest w dniu następującym po dniu ogłoszenia i warto, aby nastąpiło ono jak najszybciej, gdyż może uratować życie wielu norek, jak również nie pozbawi przedsiębiorców źródła utrzymania. 

Więcej: Projekt (rcl.gov.pl)

Podobne wpisy